ข่าวและประกาศ

(No announcements have been posted yet.)

Available courses

 

Pythonรายละเอียดวิชา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์ การกำหนดและวิเคราะห์ปัญหา อัลกอริทึม ซูโดโค้ด การเขียนผังงานและเทคนิกการแก้ไขปัญหา ชนิดของข้อมูล ค่าคงที่ ตัวแปร นิพจน์ การรับข้อมูล และการแสดงผลข้อมูล เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมทางการศึกษา และนำไปใช้ในการเรียนการสอนในอนาคต